Certificats de Seu Electrònica

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) emet Certificats de Seu Electrònica.

Per a qué s'utilitzen?

Els certificats de Seu Electrònica servixen per a identificar un portal web i establir comunicacions segures, de tal forma que es garantix la privacitat i integritat de la informació que s'oferix, excloent la possibilitat de ser víctimes d'un frau.

La Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics definix la Seu Electrònica com l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències.

Les Seus Electròniques han de dotar-se de ferramentes criptogràfiques amb les funcions següents:

  • Identificar al lloc web i la seua vinculació amb una determinada Administració Pública.

  • Garantir la privacitat de les comunicacions, és a dir, que la informació intercanviada entre un ciutadà usuari d'eixa Seu i la pròpia Seu siga xifrada.

El certificat de Seu Electrònica bàsicament és un certificat de servidor web segur que inclou la identificació del titular de la Seu Electrònica, i que s'emet en un dispositiu segur o mitjà equivalent.

L'ACCV emet dos tipus de certificat de seu electrònica, en funció dels dos tipus possibles de suport, que pot ser en mòdul maquinari de seguretat (HSM) i en suport programari.

En l'apartat Descàrregues d'Utilitat pot consultar les Polítiques de Certificació associades a cada tipus d'emissió.

Quins requisits són necessaris per a la sol·licitud?

El grup d'usuaris que poden sol·licitar certificats de seu electrònica està limitat exclusivament al compost pel conjunt Caps d'Àrea o càrrecs superiors, en qualsevol tipus d'Administració Pública (europea, estatal, autonòmica i local), sent estos els responsables últims del seu ús dins dels distints projectes.

El sol·licitant ha de disposar d'un certificat digital emés per l'ACCV i vàlid. Pot utilitzar un certificat d'empleat públic o un certificat de ciutadà.  En este últim cas, deurà a més aportar el nomenament en el càrrec que ocupa, com a responsable de la seu electrònica.

Els certificats tenen un període de validesa de tres anys. Pot consultar el seu preu a través del nostre formulari d'atenció a l'usuari.

On es poden sol·licitar?

Els certificats digitals se sol·liciten on-line y a través de l'aplicació web per a la sol·licitud i gestió de certificats no personals.

En el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud, l'ACCV du a terme les verificacions necessàries per a comprovar que el sol·licitant complix els requisits i procedix a l'emissió del certificat digital. Una vegada emés se li'l notificarà per mitjà d'un correu electrònic firmat a l'adreça que va fer constar en la sol·licitud.

En el correu se li informarà sobre la URL en la que ha de firmar el Contracte de Certificació i arreplegar el certificat sol·licitat. El Contracte de Certificació és un document que ha de ser firmat electrònicament pel sol·licitant, i la firma electrònica del qual queda vinculada a la sol·licitud i servix d'acceptació per part del sol·licitant de les normes d'ús i de la veracitat de les dades presentades.

En cas de denegació de la sol·licitud per part de l'ACCV el sol·licitant rebrà un correu electrònic en l'adreça que va fer constar en la seua sol·licitud, informant-li dels motius del rebuig de la mateixa.

Més informació

Li recomanem que abans de realitzar la sol·licitud comprove que el certificat està correctament registrat en el seu navegador a través de la pàgina de Comprovació de Firma Electrònica en www.accv.es.

En el cas que realitze la sol·licitud a través d'un certificat de ciutadà pot utilitzar l'aplicació Firma On-Line PDF per a la firma electrònica dels documents PDF necessaris per a completar la mateixa.

Si té algun dubte sobre la sol·licitud de certificats de seu electrònica o necessita obtindre informació addicional pot contactar amb nosaltres.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres