Certificats de Segell d'Òrgan

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) emet Certificats de Segell d'Òrgan.

Per a qué s'utilitzen?

Els certificats de Segell d'Òrgan s'utilitzen per a identificar i firmar actes administratius per mitjà de sistemes informàtics sense intervenció directa de la persona física competent.

El desenrotllament de la informàtica i dels sistemes d'informació ha possibilitat el concepte d'actuació automatitzada de les Administracions Públiques, que pot entendre's com la producció d'actes administratius (de tràmit o resolutoris) per mitjà de sistemes d'informació adequadament programats i sense la intervenció directa en l'acte concret d'una persona humana.

Estos actes automatitzats continuen sent responsabilitat d'un determinat òrgan administratiu i han de sustentar-se en un procediment concret i conegut. Com a exemple d'este tipus d'actuacions administratives automatitzades es poden citar el cas del registre electrònic d'entrada i eixida d'escrits, sol·licituds i comunicacions : la presentació de documents en el registre telemàtic pot fer-se a qualsevol hora del dia i el sistema d'informació torna el document o part d'este amb el “rebut de presentació”.

Altres exemples són els certificats administratius (certificats d'empadronament, certificats de pagament, certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries...), firma de Butlletins Oficials, digitalització de documents, expedició de còpies autèntiques de documents electrònics.

La Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics establix la forma d'identificar als mencionats sistemes d'informació i d'establir la seua vinculació amb un determinat òrgan administratiu. Estes operacions d'identificació es duen a terme emprant la firma electrònica per a deixar constància fefaent de les actuacions, que es traduïx en la firma electrònica de rebuts de presentació o de proves de l'actuació, o inclús de l'acte resolutori firmat.

Este tipus de firmes electròniques es denominen Segells electrònics d'Administració Pública i es basen en un certificat digital que haurà d'incloure:

  • Número d'identificació fiscal (de l'Administració firmant).
  • Denominació de l'òrgan o Administració.
  • Opcionalment, la identitat de la persona titular.

L'ACCV emet dos tipus de Certificats Reconeguts de Segell d'Òrgan, que es diferencien pel suport de les claus associades.En l'apartadado Descàrregues d'Utilitat pot consultar les Polítiques de Certificació associades a cada tipus d'emissió. 

Quins requisits són necessaris per a la sol·licitud?

El grup d'usuaris que poden sol·licitar certificats de segell d'òrgan està limitat exclusivament al compost pel conjunt Caps d'Àrea o càrrecs superiors, en qualsevol tipus d'Administració Pública (europea, estatal, autonòmica i local), sent estos els responsables últims del seu ús dins dels distints projectes.

El sol·licitant ha de disposar d'un certificat digital emés per l'ACCV i vàlid. Pot utilitzar un certificat d'empleat públic o un certificat de ciutadà.  En este últim cas, deurà a més aportar el nomenament en el càrrec que ocupa, com a responsable de l'òrgan administratiu.

Els certificats tenen un període de validesa de tres anys. Pot consultar el seu preu a través del nostre formulari d'atenció a l'usuari.

On es poden sol·licitar?

Els certificats digitals se sol·liciten on-line y a través de l'aplicació web per a la sol·licitud i gestió de certificats no personals.

En el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud, l'ACCV du a terme les verificacions necessàries per a comprovar que el sol·licitant complix els requisits i procedix a l'emissió del certificat digital. Una vegada emés se li'l notificarà per mitjà d'un correu electrònic firmat a l'adreça que va fer constar en la sol·licitud.

En el correu se li informarà sobre la URL en la que ha de firmar el Contracte de Certificació i arreplegar el certificat sol·licitat. El Contracte de Certificació és un document que ha de ser firmat electrònicament pel sol·licitant, i la firma electrònica del qual queda vinculada a la sol·licitud i servix d'acceptació per part del sol·licitant de les normes d'ús i de la veracitat de les dades presentades.

En cas de denegació de la sol·licitud per part de l'ACCV el sol·licitant rebrà un correu electrònic en l'adreça que va fer constar en la seua sol·licitud, informant-li dels motius del rebuig de la mateixa.

Més informació

Li recomanem que abans de realitzar la sol·licitud comprove que el certificat està correctament registrat en el seu navegador a través de la pàgina de Comprovació de Firma Electrònica en www.accv.es.

En el cas que realitze la sol·licitud a través d'un certificat de ciutadà pot utilitzar l'aplicació Firma On-Line PDF per a la firma electrònica dels documents PDF necessaris per a completar la mateixa.

Si té algun dubte sobre la sol·licitud de certificats de segell d'òrgan o necessita obtindre informació addicional pot contactar amb nosaltres.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres