Certificats per a servidors VPN

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors que establixen connexions segures via VPN (Virtual Private Network). La seua emissió i ús està subjecta a la seua corresponent política de certificació.


Els certificats digitals per a servidors VPN es demanen:


En el termini de tres dies hàbils l’ACCV tramitarà la seua sol·licitud que consistirà en:

 • Verificar el seu domini.

  • L’organisme sol·licitant haurà de confirmar el domini segons el mètode què va escollir a l’hora d’omplir el formulari de la sol·licitud.
 • Enviar un pressupost pel servici contractat, vía correu-e.

  • L’organisme sol·licitant haurà de signar el pressupost digitalment, a manera d’acceptació, i tornar-li-ho a l’ACCV, via correu-e.

i es procedirà a l’emissió del certificat digital:

 • Una vegada emés, se li notificarà mitjançant un correu-e signat, a la direcció que va fer constar a la sol·licitud.

 • En aquest correu se l’informarà sobre l’URL en què:

  • Ha de signar el contracte de certificació
  • Ha de descarregar el certificat sol·licitat.

NOTA: El contracte de certificació és un document que ha d’estar signat electrònicament pel sol·licitant, i la signatura electrònica queda vinculada a la sol·licitud i serveix d’acceptació per part del sol·licitant de les normes d’ús i de la veracitat de les dades presentades.


Pot consultar el preu del certificat:


Els certificats de servidor VPN tenen un termini de validesa de tres anys.

Caduquen en finalitzar aquest termini i en cas d’estar insteressat en la seua renovació, s’ha de:

 • Realitzar la sol·licitud d’un nou certificat seguint els passos de l’apartat Com se sol·licita?

  • Pot sol·licitar el nou certificat amb caràcter previ a la caducitat de l’anterior i sense necessitat de revocar-ho.

En cas què el seu certificat haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat s’ha de sol·licitar la seua revocació a través de l’aplicació web per a la sol·licitud i gestió dels certificats no personals (NPSC).Si té algun dubte sobre la sol·licitud de certificats no personals o necessita obtenir informació addicional, pot contactar amb nosaltres.