Política de privacitat de dades de caràcter personal dels usuaris

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF informa als usuaris del web site, en compliment de la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), sobre la seua política de protecció de dades de caràcter personal per a que els usuaris determinen de forma expressa, lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguen requerir per a la prestació dels servicis oferits.

També s'informa als usuaris que les seues dades personals seran incorporats a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual i responsabilitat ostenta el IVF - Sotsdirecció de Certificació Electrònica, situat en Pl. Nàpols i Sicília, 6, 46003 València.

Per al manteniment de la relació contractual si escau establida, la recollida i tractament automatitzat de les seues dades personals té com a finalitat la gestió, administració i control dels serveis subscrits per l'usuari així com per a l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els serveis oferits per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica del *IVF.

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF utilitza una “cookie” quan l'usuari navega pel seu web, per a la selecció de l'idioma. Aquesta “cookie” és un fitxer de text que emmagatzema un lloc web en el disc dur del seu ordinador, contenint informació relativa a l'idioma seleccionat. Quan l'usuari tanca el navegador, la “cookie” deixa de funcionar.

Des de la pàgina web d'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica es pot accedir a altres pàgines web, a través de links, o hipervínculs. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica no es fa responsable de l'estat de les polítiques de seguretat, privadesa i protecció de dades de caràcter personal, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s'informen en primer lloc del contingut de les mateixes.

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a aquest avís sobre la Política de Privadesa o a qualsevol altra informació rellevant i puguen prestar el seu consentiment lliurement.

Excepte en els camps en què s'indique el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació implique un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indique una altra cosa.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF qualsevol modificació en els mateixos. Al mateix temps l'usuari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera causar per aportar dades falses, incomplets o inexactes.

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establits en la legislació vigent, podent dirigir-se per escrit a la nostra adreça postal. En aquest escrit s'ha de fer constar que es tracta de l'exercici dels citats drets, sobre dades contingudes en algun dels fitxers de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de l'IVF. A part d'aquest procediment, els usuaris dels serveis de certificació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica pot exercir el seu dret de rectificació de manera telemàtica a través de l'Àrea Personal de Serveis de Certificació, oferida en www.accv.es.

El dret d'accés pot exercir-se també en els Punts de Registre d'Usuari, després que l'usuari s'haja identificat amb els mateixos mitjans utilitzats per a tramitar el certificat.

Es pot exercitar el dret de cancel·lació de dades personals dirigint-se a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica per correu electrònic, presentant-se davant un operador de Punt de Registre Usuari, o emplenant i signant el document normalitzat que apareix en la web. No obstant açò, donat el caràcter personalisim d'aquest dret, serà necessari que l'usuari acredite la seua identitat, ben identificant-se amb el seu certificat digital, signant digitalment el correu, acudint personalment a un punt de registre usuari, o permetent que l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica adopte les mesures pertinents amb la finalitat de comprovar la seua veracitat. En tot cas, l'exercici d'aquest dret de cancel·lació suposarà la suspensió automàtica del certificat usuari de signatura electrònica, i la seua posterior revocació, i les dades quedaran bloquejats durant quinze anys, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques Jutges i Tribunals, per a atenció a possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres