Política de privacitat de dades de caràcter personal dels usuaris

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades (d’ara en avant RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV) informa els usuaris dels seus servicis dels següents aspectes perquè determinen de manera expressa, lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguen requerir per a la prestació dels servicis oferits. Per a això l’ACCV proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant.


El responsable del tractament és:

 • INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA
 • Sector d’activitat principal: SERVICIS INFORMÀTICS
 • NIF: A40573396
 • Direcció fiscal: POLIG ADEMUZ S/N - CENTRE DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMES, BURJASSOT, 46000-VALÈNCIA

En l’ACCV ens comprometem a utilitzar les seues dades personals sempre amb finalitats determinades, explícites i legítimes.


El tractament de les seues dades personals servirà als usos previstos propis de la prestació dels servicis de confiança subscrits i la seua corresponent facturació.


En els suposats en què es pretenga realitzar un tractament de les seues dades personals per a una fi que no siga la que inicialment va ser consentida per vosté, se li proporcionarà informació suficient sobre la nova fi per a obtindre el seu nou consentiment.


Les dades personals adscrites a un certificat digital expedit per l’ACCV seran inclosos al directori de claus públiques de signatura electrònica necessari per a comprovar la validesa del propi certificat així com al directori de certificats revocats, de manera que tindran un tractament automatitzat per a poder ser accessibles per a la seua consulta per tots els usuaris del sistema, és a dir les persones que voluntàriament confien i fan ús dels certificats electrònics, sempre d’acord amb el que s’estableix en la nostra Declacación de Pràctiques i Polítiques de Certificació.


Igualment, d’acord amb la regulació aplicable en matèria de certificació electrònica, la mecànica dels sistemes basats en infraestructura de clau pública i d’internet, obliguen al fet que els usuaris del sistema puguen accedir a les seues dades personals des de qualsevol lloc del món, per la qual cosa se l’informa que si subscriu un dels nostres certificats, haurà de consentir que les seues dades estiguen disponibles per a la seua consulta pels usuaris del sistema, quedant l’ACCV exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un ús indegut dels mateixos per part de tercers.


No s’elaboraran perfils sobre la base de la informació facilitada ni es prendran decisions automatitzades.Recollim les seues dades personals en diferents ocasions:

 • Quan vosté contacta directament amb nosaltres mitjançant la web www.accv.es, mitjançant les línies d’atenció telefònica, o dirigint-se als nostres comptes de correu-e, per a sol·licitar suport o informació sobre els nostres productes i servicis.
 • Cada vegada que contracta o subscriu un dels nostres productes o servicis, amb la signatura del corresponent contracte.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a l’ACCV qualsevol modificació en aquests. Al mateix temps l’usuari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera causar per aportar dades falses, incomplets o inexactes.


L’ACCV ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.La base jurídica per al tractament de les seues dades personals es troba bé en:

 • (i) La relació contractual establerta en virtut dels servicis subscrits amb l’ACCV segons les condicions d’ús i obligacions que consten amb la subscripció dels servicis.
 • (ii) L’objecte mateix de la prestació d’expedició de certificats electrònics que requereix vincular dades de validació de firma electrònica amb una persona física.
 • (iii) L’obligació legal que s’imposa de, d’una banda, verificar la identitat i altres atributs de la persona física a la qual l’ACCV expedisca un certificat qualificat - Llei de Signatura Electrònica (d’ara en avant LFE) i Reglament eIDAS - i, per un altre, de registrar i mantindre accessible aquestes dades durant el termini legal estipulat.

La contractació dels nostres servicis obliga el client a facilitar les seues dades personals, fins i tot en cas d’ús de pseudònim, per la qual cosa si no consent al tractament de les seues dades personals, no se li podrà prestar el servici.Les dades proporcionades es conservaran en format electrònic i/o en format paper, mentre es mantinga la relació comercial i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals de registre i accés, en particular les de la LFE (15 anys) i del Reglament eIDAS.Per a prestar els seus servicis de confiança electrònica, l’ACCV podrà delegar a una tercera entitat les tasques de registre així com les tasques de desenvolupament i manteniment de les aplicacions i plataformes que gestionen dades personals. Aquestes entitats tindran la consideració d’Encarregades del tractament en tindre accés a les dades facilitades per l’ACCV, per al compliment únic i exclusiu de les feines de registre quan aquestes siguen necessàries per a prestar el servici contractat o per al compliment de les prestacions contractades.


De la mateixa manera l’ACCV podrà contractar servicis externs de missatgeria als quals cedirà quan siga procedent les dades personals mínimes imprescindibles per a la remissió d’aquells enviaments postals contractats per l’usuari, sempre que l’entitat cessionària els utilitze única i exclusivament per al ple compliment de les seues obligacions de transport, remissió i lliurament de l’enviament i no per a altres finalitats.


Excepte obligació legal o del suposat anterior, l’ACCV no cedirà les seues dades personals a tercers, ni es transferiran a tercers països o organització internacional.Es correspon amb la figura del Delegat o la Delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat Valenciana, donat que l’ACCV és part integrant de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 • Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat - Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Adreça: Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
 • Correu electrònic: dpd@gva.es

Pot obtindre més informació ací.Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si l’ACCV tracta o no dades personals que el concernisquen.


La persona interessada té dret a:

 • Accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, o sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per a les finalitats que van ser recollides. En cas de sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades personals de les nostres bases de dades, se l’informa que els certificats electrònics emesos al seu nom i vigents en aquell moment hauran de ser revocats per l’ACCV. L’ACCV conservarà còpia d’aquestes dades únicament amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals sobre terminis de conservació i per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Sol·licitar a l’ACCV la portabilitat de les seues dades personals en cas que vulga que siguen tractades per un altre responsable.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades a la finalitat principal per la qual van ser cedides a l’ACCV. Aquesta sol·licitud no afectarà la licitud del tractament previ basat en la necessitat contractual de tractar les seues dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. L’ACCV deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o que en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hagen de continuar tractant-se.
 • En determinades circumstàncies, existeix la possibilitat de retirar el consentiment. En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vosté té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a exercir els seus drets, podrà utilitzar alguna de les següents opcions:

 • Per via postal dirigint el seu escrit a AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA, Departament Jurídic, Plaça Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - VALÈNCIA. Es recomana l’ús d’un mitjà que acredite l’enviament i la recepció de la sol·licitud.
 • Per via correu electrònic a les adreces gestioncerts@accv.es o soporte@accv.es
 • Per via de consulta a través de l’apartat Contacta d’aquesta web.
 • Els subscriptors dels serveis de certificació també poden fer-ho telemàticament a través de la nostra Àrea Personal de Servicis de Certificació o presencialment en els nostres Punts de Registre d’Usuari.

Donat el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que la persona interessada acredite la seua identitat, bé identificant-se amb el seu certificat digital, signant digitalment el correu o escrit, presencialment mitjançant document acreditatiu conforme a Dret, o permetent que l’ACCV adopte les mesures pertinents amb la finalitat de comprovar la seua veracitat.


En cas de no haver obtingut satisfacció en la sol·licitud d’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades i/o l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades (dirigint-se a la Seu Electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).L’ACCV utilitza cookies per a millorar i optimitzar l’experiència dels seus usuaris en els llocs web sota el domini accv.es.


Si no desitja que s’instal·le en el seu disc dur una “cookie”, configure el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, podrà destruir les “cookies” lliurement, encara que això puga reduir la qualitat i rapidesa del servici.


Per favor veja la nostra Política de Cookies.