Marc legal

Legislació Internacional Comunitària

Normes Productes de Firma Electrònica

Llista de normes que gaudixen de reconeixement general per a productes de firma electrònica considerats conformes pels Estats membres amb els requisits de l’annex II f de la Directiva 1999/93/CE.

Llista de normes que gaudixen de reconeixement general per a productes de firma electrònica considerats conformes pels Estats membres amb els requisits de l’annex III de la Directiva 1999/93/CE.