Sala de premsa

29/06/2011
Obtenció telemàtica de certificats de naixement i matrimoni

El passat 31 de maig es va publicar en el BOE la Resolució de 27 de maig de 2011, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es determinen els requisits i condicions per a la tramitació electrònica i expedició automàtica de les certificacions de naixement i matrimoni (http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9448.pdf).

Així, els ciutadans que ho desitgen ja poden sol·licitar i obtindre la seua pròpia certificació de Naixement o Matrimoni completant el formulari disponible en la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia, https://sede.mjusticia.gob.es.

Per a completar el tràmit el sol·licitant haurà d’acreditar la seua identitat i firmar electrònicament els escrits presentats. Amb este fi estan admesos els certificats digitals suportats per el Consell Superior d’Administració Electrònica del MAP. Estos certificats es recolzen en la plataforma @firma, que admet certificats digitals reconeguts conforme l’estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de servicis de certificació. Entre altres, pot utilitzar els certificats reconeguts de ciutadà emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o el DNI electrònic.

A partir de les dades proporcionats en la sol·licitud l’aplicació verifica la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació i si està disponible, la certificació es mostrarà en el moment. Si no és així, el sistema avisa sobre la impossibilitat de generar la certificació per via telemàtica.

Finalment, els organismes, entitats o tercers destinataris de la Certificació electrònica obtinguda poden comprovar la seua validesa des de l’apartat Verificació de documents per mitjà del CSV, consignant el Codi Segur de Verificació que inclou el document.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres