Sala de premsa

31/01/2011
Primer aniversari de l'obligació d'aplicació de la Llei 11/2007

Ha passat ja un any des de l'obligació d'aplicar els preceptes de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. Per aquest motiu, en l'editorial de gener ens agradaria recapitular els serveis que hem prestat des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), amb el propòsit que les administracions públiques puguen adaptar progressivament els seus procediments i complir l'esmentada Llei.

Com a prestador de serveis de certificació, nostra principal tasca ha consistit en l'emissió i gestió dels tres tipus de certificats que la Llei 11/2007 defineix com a mecanismes d'identificació i autenticació de les administracions públiques. Es tracta dels certificats reconeguts d'Empleat Públic, Seu Electrònica i Segell d'Òrgan.

Els certificat reconegut d'Empleat Públic té com a finalitat identificar el personal al servei de les administracions públiques en l'exercici del seu càrrec i el vincula a l'entitat en què la seua activitat s'exerceix. Des de febrer de 2008 s'han emés 26.916 certificats d'Empleat Públic per a diverses entitats, tant de la Comunitat Valenciana com d'àmbit nacional. Alguns exemples, entre altres, són l'Ajuntament de València, la Diputació de València, nombrosos ajuntaments de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, la Conselleria de Governació, la Diputació Provincial de Valladolid, la Diputació de Lleó, l'Ajuntament de Burgos i la Comunitat Autònoma de la regió de Múrcia.

Els responsables dels organismes que desitgen sol·licitar certificats d'Empleat Públic disposen de tota la informació sobre el procediment de sol·licitud en http://www.accv.es/administracion-publica/certificados/de-empleado-publico.

Des de la ACCV facilitem els certificats d'Empleat Públic en targeta criptogràfica i personalitzant el seu disseny, segons les preferències establides per l'entitat sol·licitant. També és possible la seua emissió en targeta híbrida, caracteritzada per incorporar a més un xip de contacte, amb fins d'identificació ràpida, i que poden utilitzar-se per exemple per al control d'accés a recintes, i fins i tot banda magnètica.

Finalment, també cal destacar que les entitats poden emetre i gestionar, de forma autònoma, els certificats del seu personal, ja que és possible disposar de l'eina ARCA que ho permet a les seues dependències.

Els certificats reconeguts de Seu Electrònica permeten la identificació de la seu i tindre constància de la vinculació entre un lloc web amb un òrgan d'una administració pública determinada. A més permeten establir un canal de comunicació segura amb la seu i garantir la privacitat i la integritat de la informació intercanviada.

Al llarg de 2010, la ACCV ha emés 79 certificats de Seu Electrònica per a diverses entitats. Entre aquestes destaquem, en primer lloc, i per la recent creació de la seu electrònica a la Universitat de València. La Seu, denominada Entreu (http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html), que està regulada per l' ACORD 99/2010, de 9 de juny, del Consell de Govern de la Universitat de València, pel qual s'aprova el Reglament de la Seu Electrònica de la Universitat de València, modificat per Acord 189/2010, de 27 d'octubre, del Consell de Govern de la Universitat de València (http://www.docv.gva.es/dades/2011/01/24/pdf/2011_557.pdf). I que s'adapta plenament als requisits establits per la Llei 11/2001, pel que fa a la seua normativa de creació, contingut i identificació i autenticació.

En segon lloc destaquem l'Asociación Navarra de Informàtica Municipal, SA (ANIMSA), per a la qual s'han emés un total de 41 certificats de Seu Electrònica.

La Llei 11/2007 estableix que l'actuació automatitzada de l'Administració Pública consisteix en la producció d'actes administratius, mitjançant sistemes d'informació adequadament programats i sense la intervenció directa en l'acte concret d'una persona humana.

Aquests actes automatitzats continuen sent responsabilitat d'un determinat òrgan administratiu i han de sustentar-se en un procediment concret i conegut. Com a exemple es pot citar el cas del registre electrònic o telemàtic, que permet la presentació de documents a través d'Internet, a qualsevol hora del dia, i el sistema d'informació torna el document o part d'aquest amb el rebut de presentació.

Per tal d'identificar els sistemes d'informació utilitzats i establir la seua vinculació amb un determinat òrgan administratiu, s'empra la firma electrònica per a deixar constància fefaent de les actuacions, que es tradueix en la firma electrònica de rebuts de presentació o de proves de l'actuació. Aquest tipus de firmes electròniques es denominen segells electrònics d'Administració Pública i es basen en certificats reconeguts de Segell d'Òrgan.

Fins al moment, la ACCV ha emés 173 certificats de segell d'òrgan, d'ells 117 sol·licitats per la Diputació de Valladolid.

D'altra banda, al llarg de l'últim any les diputacions han  pres el testimoni per a facilitar als ajuntaments, sobretot xicotets i mitjans, la seua adaptació als requisits de la Llei 11/2007. Es detecta també una tendència a proporcionar, a més dels certificats, marcs de gestió i tramitació integrats per part de diputacions i comunitats, i facilitar a les administracions públiques xicotetes, o amb pocs mitjans, les eines necessàries per a adoptar la Llei 11 de forma ràpida i senzilla.

Aquests marcs tenen com a objectiu proporcionar els serveis base, esmentats en la Llei 11/2007, com ara el registre telemàtic, les notificacions electròniques o la bústia del ciutadà i facilitar la possibilitat d'integrar, amb les aplicacions internes, serveis avançats, com ara gestors de flux per als expedients, gestors documentals, etc.

En concret, la Generalitat Valenciana porta més d'un any treballant en un marc d'aquest tipus, que integrarà els certificats de Seu Electrònica i Segell d'Òrgan de forma transparent.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres