Sala de premsa

30/11/2010
Registre de Representants

La incorporació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'administració de la Generalitat s'ha fet realitat en els últims anys, en els quals ha avançat i s'ha convertit en una administració moderna, eficaç i en l'avantguarda de la societat de la informació i del coneixement.

Reflex d'això ha sigut l'aprovació de diferents normes que pretenen desenrotllar l'Administració Electrònica d'una forma eficient transparent per al ciutadà i les empreses de la nostra Comunitat i fomentar la utilització dels mitjans electrònics, tant entre els gestors com entre els ciutadans. Entre altres, cal destacar la Llei 3/2010, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana o el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, orientat a la millora de l'eficiència del procediment administratiu i la reducció de càrregues administratives que s'imposen als ciutadans en les seues relacions amb l'Administració.

Precisament en aquest últim Decret s'atorga a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) la competència funcional del Registre de Representants de la Generalitat. L'esmentat Registre de Representants es crea perquè siga possible la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

La representació o delegació per a la realització de tràmits administratius de forma electrònica no pot limitar-se a una mera translació de la forma de funcionar en presencial, sinó que s'ha d'aprofitar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació en el seu desenrotllament actual, i respectar la normativa existent en la matèria, per a establir un procediment que resulte eficient i transparent, tant per al ciutadà o empresa com per a l'Administració.

Així, recolzant-se en els certificats digitals reconeguts, emesos per prestadors de Serveis de Certificació, poden realitzar la inscripció electrònicament en el Registre de Representants els representats persones físiques o jurídiques que compten amb un certificat digital de la ACCV, o d'altres prestadors de serveis de certificació els certificats del qual puguen ser validats per la ACCV de forma lliure i gratuïta.

També es poden inscriure al Registre de Representants aquells ciutadans persones físiques de forma presencial, i identificar-se amb el seu DNI, NIE en vigor, o qualsevol altre document admés en dret.

Igualment, es contemplen mecanismes de revocació de les inscripcions de la representació al registre, a instància del representat o persona autoritzada per aquest, o del representant.

Aquest model pretén ser un servei absolutament garantista amb els requisits exigits per la normativa bàsica de procediment administratiu, alhora que reporta utilitats addicionals. En particular, l'existència d'aquest Registre, permet als òrgans de l'administració pública, que els procediments de l'administració electrònica que s'estan posant en marxa puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'altres.

S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica, de la mateixa manera que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Des de la ACCV s'ha afrontat aquest nou projecte amb molt d'entusiasme per la seua gran importància en el desenrotllament de l'Administració Electrònica, en concret en l'àmbit de la representació dels interessats en els tràmits telemàtics. En els últims mesos s'ha dut a terme una intensa labor d'anàlisi i desenrotllament de tots els elements necessaris per a configurar el Registre de Representants de la Generalitat i com a fruit d'aquesta activitat el Registre ha quedat recentment a disposició de tots els usuaris que desitgen utilitzar-lo. Estem molt satisfets del treball realitzat i de la incorporació del Registre de Representants de la Generalitat al nostre catàleg de serveis de valor afegit.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres