Sala de premsa

30/06/2010
L'evolució de les Seus Electròniques

Han passat ja sis mesos des de l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i en aquest editorial ens agradaria analitzar el grau d'implantació a nivell nacional de la seu electrònica en les distintes administracions públiques.

En primer lloc, recordarem que la seu electrònica es regula en el capítol I del títol II de la Llei 11/2007, i es defineix com l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Així el titular de la seu és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què puga accedir-se a través d'aquesta.

D'altra banda, cada administració pública ha de determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. En tot cas, haurà de garantir-se el principi de publicitat oficial de la creació i hauran d'utilitzar-se els sistemes adequats per a garantir la identificació de la seu i l'establiment de comunicacions segures entre la seu i els seus usuaris (generalment utilitzant sistemes de firma electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent).

El Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, matisa i detalla el que disposa la Llei 11/2007, entre altres coses, pel que fa a la creació de les seus i els continguts d'aquestes, per a organismes i entitats pertanyents a l'Administració General de l'Estat.

Potser serà per l'obligatorietat del compliment de la Llei 11/2007 i del Reial Decret 1671/2009 per a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat que principalment trobem exemples de seus electròniques en l'Administració General de l'Estat, que han adoptat el domini comú .gob.es les URLs del qual segueixen l'esquema https://NombreSede.gob.es. A mode il·lustratiu podem visitar la Seu Electrònica central del Ministeri d'Economia i Hisenda (https://sedemeh.gob.es), des de la qual es proporciona un punt d'accés a les seus i serveis electrònics de l'entorn del Ministeri.

En la mateixa seu central trobem enllaços d'accés a les subseus, per exemple, la Direcció General de Tributs, dels òrgans i organismes allotjats a la seu central, per exemple, la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, així com d'altres seus electròniques del Ministeri d'Economia i Hisenda, com l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

A més cal destacar la publicació en la Seu de la informació a continuació:

1. La normativa reguladora de la Seu.

2. El registre de la Seu.

3. Els procediments i serveis disponibles així com els canals d'accés.

4. Les notificacions electròniques.

5. L'ús de la firma electrònica.

6. Queixes i suggeriments.

7. Calendari, data i hora oficial.

8. Validació del certificat de seu electrònica.

Fora de l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, en què encara queda molt de camí per recórrer, ens trobem amb una implantació escassíssima de seus electròniques, en què el denominador comú pareix la disparitat d'interpretacions de la legislació respecte d'això i, en el millor dels casos, l'aplicació de solucions temporals.

A banda  de la inexistència de la seu, els problemes o defectes més comuns són la utilització de certificats que no són els apropiats (de servidor web segur, generalment), la no-utilització de certificats ni de canal segur a la seu, la falta de disposicions per a la creació de la seu, la desestructuració dels components que haurien de formar part de la seu (perfil del contractant, tauler d'anuncis, registre electrònic… quan aquests existeixen).

Possiblement, el moment econòmic no siga el més favorable per al desenrotllament de l'Administració Electrònica i les dificultats amb què es troben moltes administracions els porten a aparcar els projectes d'aquesta índole, però cal tindre en compte perquè es desenrotlla el concepte de seu electrònica i conéixer com han de constituir-se, a nivell normatiu i tècnic, per a no caure en errors que malmeten les inversions.

Des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ens sentim molt involucrats en l'impuls de l'e-Administración i oferim la nostra col·laboració a totes les entitats que s'enfronten en aquests moments a la creació de la seua seu electrònica i a la implantació de la resta de mesures incloses en la mencionada Llei 11/2007. Estem convençuts que l'esforç de recursos que realitzem en la posada en marxa repercutirà, a mitjà termini, en major eficiència i qualitat dels serveis públics.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres