Sala de premsa

29/06/2012
Sobre la Seu Electrònica

Des de la publicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i amb major intensitat des de la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2010, a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ens trobem, moltes vegades, amb què les administracions públiques es dirigeixen a nosaltres per a tractar de resoldre dubtes o aclarir conceptes sobre la Seu Electrònica, ja siga quan emprenen el projecte de creació o durant la sol·licitud i implantació dels certificats reconeguts de Seu Electrònica.

Dediquem aquest editorial a la Seu Electrònica, ja que considerem que es tracta d'un tema de gran interés en l'actualitat, no sols per a les administracions públiques, sinó també per a les empreses que presten serveis de tecnologies de la informació i, en general, per a tots els ciutadans.

En primer lloc, recordarem que la Seu Electrònica es regula en el capítol I, del títol II, de la Llei 11/2007, i es defineix com a adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Així el titular de la Seu és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què puga accedir-se a través de la mateixa.

D'altra banda, cada administració pública ha de determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. En tot cas, haurà de garantir-se el principi de publicitat oficial de la creació i hauran d'utilitzar-se els sistemes adients per a garantir la identificació de la seu i l'establiment de comunicacions segures entre la seu i els seus usuaris (generalment utilitzant sistemes de firma electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o medi equivalent).

El Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, matisa i detalla el que disposa la Llei 11/2007, entre altres coses, pel que fa a la creació de les seus i els continguts d'aquestes, per a organismes i entitats pertanyents a l'Administració General de l'Estat.

Potser serà per l'obligatorietat del compliment de la Llei 11/2007 i del Reial Decret 1671/2009, per a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, que principalment trobem exemples de seus electròniques a l'Administració General de l'Estat, que han adoptat el domini comú .gob.es les URLs dels quals segueixen l'esquema https://NombreSede.gob.es.

A mode il·lustratiu podem visitar la seu electrònica central del Ministeri d'Economia i Hisenda (https://sedemeh.gob.es) o la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://seu.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197869883/DetalleInicio.html), des de les qual es proporcionen un punt d'accés a les seus i serveis electrònics de l'entorn de cada ministeri.

A més a més, cal destacar l'obligatorietat de publicar a la Seu de la següent informació:

1.     La normativa reguladora de la Seu.

2.     El registre de la Seu.

3.     Els procediments i serveis disponibles, així com els canals d'accés.

4.     Les notificacions electròniques.

5.     L'ús de la firma electrònica.

6.     Queixes i suggeriments.

7.     Calendari, data i hora oficial.

8.     Validació del certificat de seu electrònica.

D'altra banda, alguns exemples de seus electròniques, que utilitzen certificats emesos per la ACCV per a garantir la identificació de la seu i l'establiment de comunicacions segures entre la seu i els seus usuaris, són:

A l'administració general de l'Estat: 

Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenrotllament Alternatiu de les Comarques Mineres: https://sede.irmc.gob.es/

Institut de Salut Carles III: https://sede.isciii.gob.es/

Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques: https://sede.ciemat.gob.es/SEDEportal/

A l'administració local:

Cal destacar especialment la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València, recentment presentada, i que incorpora novetats, com l'ús del Registre de Representants de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica : https://sede.valencia.es/sede/

Ajuntament de Vila-real: https://seuelectronica.vila-real.es/portal/seu/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=447&language=ca&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=96&codMenuPN=402&codMenuSN=414&codMenu=427

Ajuntament de Catarroja: https://cavi.Catarroja.es/PortalCiudadania/

Ajuntament d'Almassora:  http://www.almassora.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4118&Itemid=322&lang=es

A les universitats:

Universitat de València: http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html

Universidad Politécnica de Cartagena: https://sede.upct.es/

Des de la ACCV hem apreciat que, al llarg de l'últim any, s'ha accelerat la creació de seus electròniques, encara que el grau d'implantació és fins ara molt baix, i és el denominador comú la disparitat d'interpretacions de la legislació respecte d'això i, en el millor dels casos, l'aplicació de solucions temporals.

A banda  de la inexistència de la Seu, els problemes o defectes més comuns són la utilització de certificats que no són els apropiats (de servidor web segur, generalment); la no-utilització de certificats ni de canal segur a la seu; la falta de disposicions per a la creació de la Seu; la desestructuració dels components que haurien de formar part de la Seu (perfil del contractant, tauler d'anuncis, registre electrònic… quan aquests existeixen).

Possiblement, el moment econòmic no siga el més favorable per al desenrotllament de l'Administració Electrònica i les dificultats amb què es troben moltes administracions les porten a aparcar els projectes d'aquesta índole, però cal tindre en compte perquè es desenrotlla el concepte de seu electrònica i conéixer com han de constituir-se, a nivell normatiu i tècnic, per tal de no caure en errors que malmeten les inversions.

Des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ens sentim molt involucrats en l'impuls de l'e-Administración i oferim la nostra col·laboració a totes les entitats que s'enfronten en aquests moments a la creació de la seua Seu Electrònica i a la implantació de resta de mesures recollides en l’esmentada Llei 11/2007. Estem convençuts que l'esforç de recursos que realitzem en la posada en marxa repercutirà, a mitjà termini, en major eficiència i qualitat dels serveis públics.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres