Sala de premsa

29/01/2010
L'ACCV inicia una nova etapa

L'entrada en vigor de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, el passat 1 de gener, i la imminent aprovació i publicació de la Llei d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, representen el marc legal de partida d'esta nova etapa per a l'ACCV. Es tracta d'un entorn que fa possible que des de l'ACCV ens plantegem el treball a realitzar des d'esta entitat amb un futur prometedor.

El principal objectiu de l'ACCV durant 2010 és continuar contribuint en la posada en marxa efectiva d'una Administració Electrònica, impulsant la utilització de les ferramentes electròniques d'identificació i autenticació, tant personals com d'aplicacions i servidors els portals web de l'Administració Pública (a través de certificats personals, d'entitat, de segell d'òrgan i de seu electrònica). Des de l'ACCV assumim el compromís de posar a disposició de l'Administració Pública els recursos d'esta entitat Pública per a aconseguir i donar contingut als preceptes de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics i la futura Llei d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, actualment en tramitació en Les Corts. En este sentit, els servicis que oferim estan disponibles per a les entitats de tot el territori espanyol, tant de l'àmbit estatal com de les comunitats autònomes i corporacions locals.

En primer lloc, i perquè el ciutadà puga comunicar-se amb l'Administració de forma telemàtica, és necessari que s'identifique online amb un certificat digital, que bé pot ser el que s'incorpora al DNI electrònic(únicament per a ciutadans espanyols), bé pot ser un certificat d'una altra Autoritat de Certificació, com l'ACCV, i que a més li servisca per a firmar correus electrònics (com el certificat personal de l'ACCV).

D'altra banda, totes les entitats públiques que realitzen tràmits amb l'Administració Pública necessitaran poder identificar-se i firmar electrònicament. Així, el certificat digital, que és el nostre principal servici, es consolida com “la clau per a entrar a casa de l'Administració Pública i l'usuari es comunique amb ella”. En este sentit, l'ACCV ha emés ja 274.296 certificats personals i 1.344 certificats d'entitat.

Amb la implantació de les noves tecnologies en l'Administració Pública van sorgir reticències per part dels empleats públics a utilitzar les ferramentes personals per a la seua identificació professional, i unit tot això a les possibilitats que obri la Llei 11/2007 per a identificar el personal al seu servici per mitjà de certificats d'empleat públic, l'ACCV va iniciar al juny del 2008 l'emissió dels certificats d'empleat públic. Així, gaudixen d'una gran acollida per part de l'Administració Pública com ho demostren els 15.592 certificats d'empleat públic emesos fins a la data.

D'altra banda, no deixa de ser menys important la identificació segura de portals web, servidors i aplicacions informàtiques de les Administracions Públiques, per mitjà de certificats digitals de seu electrònica, de segell d'òrgan, d'aplicació i de servidor web segur de l'ACCV, per mitjà dels quals l'usuari té la certesa d'interactuar amb una Administració concreta, excloent la possibilitat de ser víctima d'un frau.

A més de les ferramentes bàsiques d'identificació i firma, l'ACCV presta altres servicis avançats absolutament necessaris per al desenrotllament i implantació de l'Administració Electrònica i que posa al servici de totes les Administracions Públiques, entitats jurídiques i usuaris finals interessats, que són:

- Servici de Segellat de Temps: l'ACCV es va constituir en Autoritat de Segellat de Temps.

- Servici de Certificació de Publicacions (FANDANGO), la utilització del qual s'ha generalitzat per al Perfil del Contractant de la Generalitat i de molts altres Organismes.

- Servici de custòdia documental.

- Suport a usuaris, a través d'un servici de Call Center on es gestionen i resolen els dubtes relacionats amb els servicis de l'ACCV.

- Formació i difusió dels servicis a través de www.accv.es

- Servicis d'accés a bases de dades de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil i de l'Institut Nacional d'Estadística.

Per a prestar estos servicis amb l'adequat nivell de qualitat i fiabilitat l'ACCV disposa d'un equip d'experts, especialitzats en Infraestructures de Clau Pública, seguretat i Firma Electrònica. La nostra metodologia de treball es basa en la separació de perfils com a mecanisme de seguretat bàsic, amb rols assignats a cada perfil. A més el personal de l'ACCV està subjecte a un pla de formació específic per al desenrotllament de la seua funció dins de l'organització.

Gràcies a això, el personal de l'ACCV està capacitat, en funció del seu perfil dins de l'organització, per a orientar sobre la normativa tècnica i administrativa existent, sobre la possibilitat de creació de Punts de Registre d'Usuari (PRU) per part dels organismes i entitats que oferisquen servicis telemàtics, el seu funcionament, l'accessibilitat i la 'usabilitat de les aplicacions, analitzar mecanismes de distribució de certificats, facilitar el suport i assistència precisos per al desenrotllament i desplegament d'aplicacions i servicis telemàtics, que utilitzen la certificació digital i la firma electrònica.

A més, l'equip de desenrotllament de l'ACCV ha elaborat guies i metodologies de desenrotllament d'aplicacions que utilitzen el certificat digital. De la mateixa manera, l'equip de Seguretat de l'ACCV ha elaborat guies de bones pràctiques en matèria de Seguretat Informàtica, d'aplicació en qualsevol àmbit.

En definitiva, des de l'ACCV, a l'iniciar esta nova etapa estenem la mà a Administracions Públiques, entitats i Usuaris per a compartir coneixements, col·laborar en projectes per a aconseguir, en definitiva, que els objectius marcats per la Llei 11/2007 s'aconseguisquen, sent conscients de la importància i les millores que una Administració Electrònica suposa.

Mar Ibáñez Martí, Gerent de l'ACCV

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres