Àrea personal de serveis de certificació (APSC)
 

L’àrea personal de serveis de certificació (APSC) és una aplicació web que permet la gestió dels certificats qualificats de ciutadà, d’empleat públic i de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), a través d’Internet i de forma segura.

Àrea personal de serveis de certificació (APSC)
Catàleg de productes i serveis
 

Disposa de la informació sobre els productes i serveis que oferix l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

Catàleg de productes i serveis
Registre de representants
 

L’objectiu del registre de representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa manera que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Registre de representants
Signatura en línia PDF
 

Signatura en línia PDF és l'aplicació desenvolupada per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que permet la firma electrònica i el segellat de temps de documents PDF.

Signatura en línia PDF
Segellat de temps
 

El segell de temps d'un document electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s'ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell. Se sol·licita a una autoritat de segellat de temps (TSA) mitjançant un resum (hash) de la informació a segellar.

Segellat de temps
Descarregar certificats digitals de l'ACCV
 

Per a poder utilitzar els seus certificats digitals ha de registrar en el navegador web les claus públiques dels certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que s'utilitzarà ha sigut emés per una autoritat de certificació en què es confia.

Descarregar certificats digitals de l'ACCV
Fandango
 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, reconeix a Internet com a instrument per a la publicitat de les licitacions, la presentació d'ofertes i l'accés a plecs, projectes, i la resta de documents. En aquesta línia des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) s'ha dut a terme un exhaustiva anàlisi dels requeriments del nou marc regulador i com a fruit ha sorgit el servei de certificació de publicacions (Fandango), un nou servei de valor afegit per a les administracions públiques.

Fandango
Gestió documental segura
 

Tant les empreses com les administracions públiques estan donant accés electrònic a un nombre més gran de processos, tràmits, etc., la qual cosa comporta una gran quantitat de documents electrònics. La garantia jurídica dels documents electrònics ve condicionada per la capacitat d’atribuir el document a un origen i per la confiança que el contingut siga correcte en el moment en què es requerix com a element probatori.

Gestió documental segura
Facturació electrònica
 

Una factura electrònica és un document electrònic firmat digitalment per l'emissor d'aquesta. Els certificats digitals vàlids per a l'emissió de factures electròniques són els que compleixen amb apartats a) o c) de l'article 18 del reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i que està recollit en el Reial Decret 1496/2003 de 28 de novembre.

Facturació electrònica
Descàrrega de programari
 

Trobarà enllaços de descàrrega de CAPICOM, mòdul SSL per a Apache 1.3.27 amb suport OCSP, Java plugin i Webpki.exe.

Descàrrega de programari
Custòdia documental
 

A través del servei de gestió documental i custòdia de documents l'ACCV ofereix una infraestructura de maquinari i programari per a l'emmagatzemament dels documents, així com una interfície web per a facilitar l'accés als arxius i a tota la informació associada a aquests.

Custòdia documental
Consultoria per al desenvolupament d'aplicacions d'Administració-e
 

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament d'aplicacions per a la modernització de l'Administració Pública.

Consultoria per al desenvolupament d'aplicacions d'Administració-e
Validació de certificats
 

Una de les maneres en què s'ofereix el servei de validació de certificats és mitjançant el protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol), definit en l'estàndar RFC-6960, i forma part del conjunt de serveis essencials de certificació. També pot optar per accedir a les CRLs (Certificate Revocation List) per a dur a terme la validació. Açò es fa a través d'un directori LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) què compleix amb la norma x500.

Validació de certificats
Troba el teu punt de registre més proper
 

Fent clic ací podràs accedir al llistat de tots els punts de registre de l'ACCV que hi ha a Espanya. També hi podràs trobar un mapa interactiu.

Troba el teu punt de registre més proper
Ajuda
 

A aquest apartat podràs trobar manuals i guies d'instal·lació relacionades amb els certificats i els serveis de certificació que presta l'ACCV.

Ajuda