Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC)
 

L’Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC) és una aplicació web que permet la gestió dels certificats qualificats de ciutadà, d’empleat públic i de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), a través d’Internet i de forma segura.

Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC)
Catàleg de Productes i Servicis
 

Disposa de la informació sobre els preus dels productes i servicis que oferix l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) i en vigor a partir del 10 de febrer del 2019. Els preus no inclouen IVA.

Catàleg de Productes i Servicis
Registre de Representants
 

L’objectiu del Registre de Representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa manera que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Registre de Representants
Signatura On-line PDF
 

Firma On-Line PDF és l'aplicació desenvolupada per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que permet la firma electrònica i el segellat de temps de documents PDF.

Signatura On-line PDF
Segellat de Temps
 

El segell de temps d'un document electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s'ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell. Se sol·licita a una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) mitjançant un resum (hash) de la informació a segellar.

Segellat de Temps
Descarregar certificats digitals de l'ACCV
 

Per a poder utilitzar els seus certificats digitals ha de registrar en el navegador web les claus públiques dels certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que es va a utilitzar ha sigut emés per una Autoritat de Certificació en què es confia.

Descarregar certificats digitals de l'ACCV
Fandango
 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, reconeix a Internet com a instrument per a la publicitat de les licitacions, la presentació d'ofertes i l'accés a plecs, projectes, i la resta de documents. En aquesta línia des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) s'ha dut a terme un exhaustiva anàlisi dels requeriments del nou marc regulador i com a fruit ha sorgit el Servici de Certificació de Publicacions (Fandango), un nou servici de valor afegit per a les Administracions Públiques.

Fandango
Gestió documental segura
 

Tant les empreses com les Administracions Públiques estan donant accés electrònic a un nombre més gran de processos, tràmits, etc., la qual cosa comporta una gran quantitat de documents electrònics. La garantia jurídica dels documents electrònics ve condicionada per la capacitat d’atribuir el document a un origen i per la confiança que el contingut siga correcte en el moment en què es requerix com a element probatori.

Gestió documental segura
Facturació Electrònica
 

Una factura electrònica és un document electrònic firmada digitalment per l'emissor de la mateixa. Els certificats digitals vàlids per a l'emissió de factures electròniques són els que compleixen amb apartats a) o c) de l'article 18 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i que està recollit en el Reial Decret 1496/2003 de 28 de Novembre.

Facturació Electrònica
Descàrrega de Programari
 

Trobarà enllaços de descàrrega de CAPICOM, Módul SSL per a Apache 1.3.27 amb suport OCSP, Java plugin i Webpki.exe.

Descàrrega de Programari
Custòdia documental
 

A través del servei de gestió documental i custòdia de documents la ACCV ofereix una infraestructura maquinari i programari per a l'emmagatzemament dels documents, així com un interfície web per a facilitar l'accés als arxius i a tota la informació associada a aquests.

Custòdia documental
Consultoria per al desenvolupament d'aplicacions d'Administració-e
 

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ofereix serveis de Consultoria per al desenrotllament d'aplicacions per a la modernització de l'Administració Pública.

Consultoria per al desenvolupament d'aplicacions d'Administració-e
Validació de Certificats
 

Una de las maneres en què s'ofereix el servici de validació de certificats és mitjançant el protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol), definit en l'estàndar RFC-2560, i forma part del conjunt de servicis essencials de certificació. També pot optar per accedir a les CRLs (Certificate Revocation List) per a dur a terme la validació. Açò es fa a través d'un directori LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) què compleix amb la norma x500.

Validació de Certificats
Troba el Teu Punt de Registre Més Proper
 

Fent clic ací podràs accedir al llistat de tots els Punts de Registre de l'ACCV que hi ha a Espanya. També hi podràs trobar un mapa interactiu.

Troba el Teu Punt de Registre Més Proper
Ajuda
 

A aquest apartat podràs trobar manuals i guies d'instal·lació relacionades amb els certificats i servicis de certificació prestats per l'ACCV.

Ajuda