Facturació Electrònica


Una factura electrònica és un document electrònic signat digitalment per l’emissor de la mateixa.

Els certificats digitals vàlids per a l’emissió de factures electròniques són els que compleixen amb apartats a) o c) de l’article 18 pel qual es regulen les obligacions de facturació i que està recollit en el Reial Decret 1496 / 2003 de 28 de Novembre.

  • En principi, qualsevol certificat reconegut, emès per un Prestador de Servicis de Certificació (PSC) reconegut és vàlid per a l’emissió de factures electròniques.

Les factures electròniques tenen la mateixa validesa legal que les factures en format paper.Les factures en format electrònic eliminen la documentació en paper i permeten:

  • Estalviar l’espai d’emmagatzemament destinat a les factures en paper.
  • Millorar la disponibilitat de la informació sobre facturació, que en qualsevol moment es pot localitzar i visualitzar per pantalla.
  • Millorar la seguretat amb la creació de rols d’accés a la informació per al personal que requerix d’ella.

Per tant, un sistema de facturació electrònica augmenta l’eficiència i la seguretat del procediment de gestió de la documentació relativa a la facturació.