Fandango

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, reconeix a Internet com a instrument per a la publicitat de les licitacions, la presentació d’ofertes i l’accés a plecs, projectes, i la resta de documents. En aquesta línia des de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) s’ha dut a terme un exhaustiva anàlisi dels requeriments del nou marc regulador i com a fruit ha sorgit el Servici de Certificació de Publicacions (Fandango), un nou servici de valor afegit per a les Administracions Públiques.

La principal raó de ser de Fandango, encara que no l’única, es troba en l’article 63.7 de dita Llei, on s’establix el requisit de disposar d’un dispositiu en el Perfil del Contractant que permeta acreditar fehaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’incloga en el mateix.


A continuació pot descarregar la Documentació de Fandango.

El cost del Servici de Certificació de Publicacions (Fandango) està publicat en el Catàleg de Productes y Servicis de l’ACCV.