Certificats qualificats de Representant d'Entitat en software


 

Els certificats qualificats de Representant d'Entitat en suport software emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen a través del navegador i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats de Representant d'Entitat Jurídica o en la Política de Certificació de certificats qualificats de Representant d'Entitat no Jurídica.

Són certificats que identifiquen a una persona física com a representant d'una persona jurídica. El representant ha de ser una persona física amb la capacitat legal d'actuar completament en nom d'aqueixa entitat.

La seua validesa és de 5 anys i es poden utilitzar, entre altres, per a la signatura electrònica, el xifrat de documents o per a relacionar-se telemàticament amb les diferents Administracions (Seu electrònica de l'Agència Tributària, Seu electrònica de la Seguretat Social, Seu electrònica del Cadastre, etc.).


???texto.entidad.software.4???
 
       
 
 


Com obtindre el certificat?


Per a formalitzar la sol·licitud d'un certificat d'aquest tipus s'ha d'emplenar i enviar el formulari web de l'apartat Formalitzar una sol·licitud que trobarà més a baix. Per a poder emplenar correctament el formulari, serà necessari que prèviament realitze les següents accions:

Una vegada emplenat i enviat correctament el formulari, l'ACCV revisarà la documentació aportada, verificarà la seua validesa i respondrà per correu electrònic a la persona de contacte adjuntant la factura corresponent i confirmant que el titular/custodi ja pot procedir a descarregar. El termini amb el que compta l'ACCV per a verificar la documentació aportada i respondre a la persona de contacte amb la resolució és des d'unes poques hores fins a un termini màxim de 5 dies laborables, que podran estendre's, excepcionalment, fins als 30 dies naturals en períodes d'alta demanda d'aquest servici.

IMPORTANT: Per a la descàrrega del certificat el titular/custodi ha de disposar d'un certificat personal emès per l'ACCV o DNIe amb els certificats en vigor i correctament instal·lat.

Des del moment en què l'ACCV li confirme que és possible descarregar el certificat comptarà amb un termini de 15 dies per a fer-ho.Com descarregar el certificat?

Una vegada l'ACCV informe a persona de contacte que pot descarregar el certificat, el titular/custodi el podrà obtenir accedint a la nostra Area Personal de Servicis de Certificació (APSC) i identificánt-se amb un certificat personal emés per l'ACCV o DNIe.

Els pasos concrets a seguir han de consultar-se en la guia disponible ací.

Si el titular/custodi no disposara d'un certificat personal emés per l'ACCV, pot obtenir un certificat de Ciutadà en suport software gratuitament seguint les explicacions que pot llegir ací.Com instal·lar el certificat?

Depenent del navegador web que use el titular/custodi per a descarregar el certificat, aquest pot quedar registrat directament en el propi navegador, apunt per a ser usat o pot obtenir-se un fitxer .p12 en l'ordinador del titular que contindrà el certificat i les claus criptogràfiques associades.

En eixe segon caso, per a poder usar el certificat, ha d'instal·lar-se el fitxer .p12 segons com s'explica ací.

IMPORTANT: Si fruit de la descàrrega s'obté un fitxer .p12, és recomanable guardar una còpia del mateix a manera de còpia de seguretat en una memòria USB, CD-ROM o similar. D'aquesta manera, serà possible recuperar el certificat en cas de patir algun contratemps en l'equip on s'instal·le.Quin cost té i com abonar-ho?

El preu del certificat està publicat en el Catàleg de Productes i Servicis de l'ACCV. Per a realitzar el pagament del mateix té dues opcions:


A. Realitzeu la compra a través del Canal de Vendes ACCV . En aquest cas el pagament es realitza obligatòriament amb targeta de crèdit. La pàgina del Canal de Vendes se li mostrarà després d'emplenar i enviar el formulari que es mostra més a baix.

B. Descarregueu l'imprés de pagament, completeu-lo i realitzeu el pagament per transferència o acudint a l'entitat bancària. Indique el DNI o CIF de la persona o entitat que realitza el pagament per a posteriors comprovacions. Guardeu el justificant de pagament ja que el necessitarà en els passos a continuació. DESCARREGAR L'IMPRÉS DE PAGAMENT


Marque l'opció desitjada:

Desitge realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit en el Canal de Vendes de l'ACCV.

Desitge realitzar el pagament per transferència, acudint a l'entitat bancària o acceptant l'oferta prèvia.


Com renovar el certificat?

La renovació d'un certificat digital d'aquestes característiques suposa la sol·licitud i abonament d'un nou.Més informació

En cas de dubte o que sorgisca algun problema durant la instal·lació, per favor contacte amb nosaltres a través de la informació que trobarà en https://www.accv.es/contacto/.Formalitzar una sol·licitud

Llegiu amb atenció i completeu el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.

És MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació sense errors. Part de la mateixa figurarà en el certificat digital i no podrà corregir-se. La resta s'utilitzarà per a validar la sol·licitud.


Documentació a aportar


A continuació trie el tipus d'entitat i li mostrarem la documentació que ha de remetre'ns. En cas de dubte, esculla l'opció que crea més s'assembla a la seua entitat.


Departaments de la Generalitat i organismes públics (CIF que comencen per Q o S).
Ajuntaments, Diputacions Provincials, Mancomunitats i Collegis Professionals (CIFs que comencen per P).
Societat Mercantil o Societat d'Inscripció obligatòria al Registre Mercantil (CIFs que comencen per A, B, C o D).
Associacions, fundacions, clubs, partits polítics, sindicats o cooperatives no inscriptibles al Registre Mercantil (CIFs que comencen per F, G o R).
Societat Civil, Comunitat de Béns, UTE, Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (CIFs que comencen per E, H, J o O).
Entitats estrangeres, establiments permanents d'entitats no residents i altres tipus no definits (CIFs que comencen por N, W o V)

La documentació que ha dadjuntar és la següent. La grandària màxima del conjunt de tots els fitxers és de {0} Mb. Les extensions permeses són: pdf,jpg,png,doc,docx,tiff,odt,zip,rar,txt

Justificant de pagament del preu del servici:

CIF de l'entitat:

Reglament Orgànic i Funcional de l'entitat:

Publicació del nomenament en el diari o butlleti oficial:

Publicació en el Diari o Butlletí Oficial del nomenament del càrrec del titular/custodie que acredita la seua capacitat legal de representar a l'entitat o document de delegació explicita signat digitalment per part del responsable que tinga atribuïda aquesta capacitat, incloent la documentació per a verificar aquesta capacitat (nomenament del responsable que efectua la delegació).

Certificat del secretari de l'Organisme:

Certificat emès pel Secretari/a de l'Organisme sobre el nomenament i vigència en el càrrec del titular/custodi del certificat, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

Certificat del Registre Públic o poder notarial suficient:

Poder notarial bastant o Certificat del Registre Públic en el qual l'entitat haja sigut inscrita, relatiu a la seua constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d'administrador o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

Certificat del nomenament:

Poder notarial bastante o Certificado del nombramiento del cargo de Presidente y órgano de administración y escrito de manifestación responsable del Presidente o Administrador de la entidad sobre la vigencia de su cargo, expedido durante los 10 días anteriores a la fecha de presentación del certificado en la ACCV.

Documentació que acredite la constitució de l'entitat:

Documentació que acredite la constitució i vigència de l'entitat, així com la capacitat legal de representació del titular/custodi.Dades de l'entitatTitular (Representant de l'entitat)


Serà la persona que posteriorment podrà descarregar el certificat. Haurà de tenir la capacitat legal i completa de representar a l'entitat.
Persona de contacte i domicili postal de lliurament

És la persona que completa el formulari, encarregada de tramitar la sol·licitud (podeu no coincidir amb el titular/custodi del certificat digital). Serà la persona amb la qual contactarà l'ACCV en cas d'incidència.
Remeteu la informació a l'ACCV.

Accepte les condicions de la Política d'enviaments i devolucions de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica així com la seua Política de Privacitat.

Algun dels camps del formulari no ha sigut correctament emplenat. Per favor, corregisca els camps marcats en roig i torne a intentar-ho.
No ha arribat tota la documentació a la web de l'ACCV. Si encara s'està pujant algun dels documents per favor espere al fet que es complete el procés abans d'enviar el formulari.
La paraula de comprovació no coincidix amb la que Vosté ha introduït
S'ha superat el límit d'intents. Si ho desitja pot tornar a entrar en un altre moment.
No ha acceptat la Política d'enviaments i devolucions de l'ACCV. Per favor, marque la casella de verificació si desitja enviar el formulari.

Política de enviaments i devolucions