Certificats de Pertinença a Empresa

Els certificats qualificats de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen, tant en suport targeta criptogràfica, com en suport programari. Així mateix, aquests certificats estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats que s’estableixen en les seues corresponents polítiques de certificació.

Aquest tipus de certificats corporatius té una validesa de tres anys i permetrà a les empreses i col·legis i associacions professionals proporcionar una ferramenta segura d’identificació i firma electrònica facilitant així la integració progressiva de la firma electrònica en els seus processos.El grup d’usuaris que pot utilitzar este tipus de certificat digital està format per:

 • Empleats de les empreses de qualsevol tipus.
 • Col·legiats de col·legis professionals.
 • Associats de les associacions professionals.

Els certificats qualificats de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) serveixen per a:

 • Identificar als seus usuaris en l’exercici de les seues competències professionals.

Els gestors corporatius de les entitats interessades han de contactar directament amb l’ACCV per a formular la sol·licitud de pertinença a empresa per al seu personal.

AVÍS: Els empleats, col·legiats o associats no poden sol·licitar a títol personal i de forma autònoma aquest tipus de certificats. Seran els gestors corporatius de l’entitat en què desenrotllen la seua activitat els que formularan la sol·licitud a l’ACCV.


Les entitats interessades en la sol·licitud de certificats de Pertinença a Empresa per al seu personal han de

 1. Completar el FORMULARI D’ALTA DE L’ORGANITZACIÓ, on es definiran un o més gestors corporatius (GESCO) com gestors dels certificats de pertinença a empresa.

  • Ser gestor dels certificats de pertinença a empresa d’una entitat significa:

   • Ser la persona de contacte amb l’ACCV
   • Tindre la possibilitat de sol·licitar noves emissions, renovacions i revocacions per a aquesta entitat enfront de l’ACCV.
   • A més, es comprometen a informar els usuaris de les seues obligacions i responsabilitats i a remetre els contractes de certificació signats a l’ACCV.
  • El FORMULARI D’ALTA ha d’omplir-se únicament la primera vegada que l’organisme vaja a sol·licitar certificats de pertinença a empresa per als seus empleats o quan hi haja alguna modificació en els autoritzats. S’haurà de remetre un formulari per cada gestor que es necessite donar d’alta. A més a més, el formulari haurà d’estar signat electrònicament amb un certificat de representant d’entitat acceptat per la plataforma @firma.

 2. Enviar-ho a l’ACCV al compte de correu-e gestioncerts@accv.es

 3. Una vegada rebuda la sol·licitud en l’ACCV verificarem la informació i els confirmarem a través d’un correu electrònic que els gestors de l’organització ha sigut donada d’alta a la plataforma de sol·licituds de certificats, anomenada Frontal ARCAEP Batch.

  • Els gestors habilitats s’identificaran mitjançant el seu certificat de ciutadà, pertinença a empresa o representant d’entitat emés per l’ACCV, o DNIe correctament instal·lat amb els certificats en vigor, al Frontal ARCAEP Batch.
  • Una vegada identificats hauran de seguir els passos del manual de Fronatl ARCAEP Batch, per a omplir correctament un formulari de sol·licitud de certificats per als empleats pertinents a la seua entitat.

Els certificats de Pertinença a Empresa tenen un període de validesa de tres anys. Finalitzat aquest període caduquen.

 • L’ACCV informarà cada subscriptor sobre la proximitat de la caducitat del seu certificat mitjançant notificació per correu-e 70 dies abans de la data.

En cas d’estar interessats en la seua renovació, l’entitat titular ha de realitzar la sol·licitud corresponent per mitjà del GESCO habilitat:

IMPORTANT: El subscriptor podrà renovar el seu certificat per una de les vies que l’ACCV ofereix, sempre que l’entitat titular ho contracte abans de la fi de la vigència del certificat.


En cas que un certificat de pertinença a empresa haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat, serà el GESCO habilitat per a la sol·licitud i gestió dels certificats dins la seua organització qui:

Aquesta sol·licitud de revocació pot dur-la a terme qualsevol persona que conega la situació, no sent necessari que es persona el titular. En aquest cas des de l’ACCV es faran les comprovacions necessàries abans de la revocació.

AVÍS: Si el titular d’un certificat de pertinença a empresa cessa a càrrec o canvia de lloc, el certificat deixa de ser vàlid i ha de ser revocat. Per aquest motiu ÉS MOLT IMPORTANT sol·licitar la revocació d’eixe certificat digital.

Posteriorment, en cas de ser necessària la sol·licitud del nou certificat per al titular, haurà de dur-se a terme segons el procediment habitual descrit a l’apartat Com se sol·liciten? per mitjà del GESCO habilitat.La plataforma de sol·licitud de certificats Frontal ARCAEP Batch genera un pressupost automàtic sobre la base de la seua sol·licitud, desplegant el preu unitari per cada concepte del seu carret, i mostrant l’import total de la comanda. I permetent cancel·lar, modificar o acceptar el pressupost en aquest punt.


També pot obtindre més informació sobre aquest tema escrivint a gestioncerts@accv.es.Els gestors de cada organització, per a l’emissió de certificats de pertinença a empresa són les persones a qui han de dirigir-se els titulars dels certificats de pertinença a empresa en cas de tindre algun dubte o problema.

Entre altres, caldria contactar amb el GESCO en cas de bloqueig de la targeta, problemes amb el PIN/PUK, error en les dades, pèrdua de la targeta, renovació del certificat, cessament en el càrrec del titular, indisponibilitat o avaria del lector, etc. Dites gestors contactaran amb l’ACCV per a la seua resolució.Contacte amb nosaltres si desitja obtindre més informació, a través del 963 866 014, o del formulari web d’atenció a l’usuari.