Política de privacitat

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades (d’ara en avant RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV) informa els usuaris dels seus serveis dels següents aspectes perquè determinen de manera expressa, lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguen requerir per a la prestació dels serveis oferits. Per a això l'ACCV proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a aquest avís sobre la Política de Privacitat o a qualsevol altra informació rellevant.

Com obtenim les teues dades personals?

Recollim les teues dades personals en diferents ocasions:

- Quan contactes directament amb nosaltres a través de la web www.accv.es, a través de les línies d’atenció telefònica, o dirigint-te als nostres comptes de correu-e, per a sol·licitar suport o informació sobre els nostres productes i serveis.

- Cada vegada que contractes o subscrius un dels nostres productes o serveis, amb la signatura del corresponent contracte.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a l'ACCV qualsevol modificació en aquests. Al mateix temps l’usuari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera causar per aportar dades falses, incomplets o inexactes.

L'ACCV ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base jurídica per al tractament de les teues dades personals es troba bé en:

- (i) La relació contractual establida en virtut dels serveis subscrits a l'ACCV segons les condicions d’ús i obligacions que consten amb la subscripció dels serveis.

- (ii) L’objecte mateix de la prestació d’expedició de certificats electrònics que requereix vincular dades de validació de signatura amb una persona física.

- (iii) L’obligació legal que s’imposa de, d’una banda, verificar la identitat i altres atributs de la persona física a la qual l'ACCV expedisca un certificat qualificat - Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i Reglament eIDAS - i, per un altre, de registrar i mantindre accessible aquestes dades durant el termini legal estipulat.

La contractació dels nostres serveis obliga el client a facilitar les seues dades personals, fins i tot en cas d’ús de pseudònim, per la qual cosa si no consent al tractament de les seues dades personals, no se li podrà prestar el servei.

Per quant temps conservem les teues dades?

Les dades proporcionades es conservaran en format electrònic i/o en format paper, mentre es mantinga la relació comercial i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals de registre i accés, en particular les de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança (15 anys) i del Reglament eIDAS.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades personals? (cessions i transferències)

Per a prestar els seus serveis de confiança electrònica, l'ACCV podrà delegar a una tercera entitat les labors de registre així com les labors de desenvolupament i manteniment de les aplicacions i plataformes que gestionen dades personals. Aquestes entitats tindran la consideració d’Encarregades del tractament en tindre accés a les dades facilitades per l'ACCV, per al compliment únic i exclusiu de la feina de casa de registre quan aquestes siguen necessàries per a prestar el servei contractat o per al compliment de les prestacions contractades.

De la mateixa manera l'ACCV podrà contractar serveis externs de missatgeria als quals cedirà quan siga procedent les dades personals mínimes imprescindibles per a la remissió d’aquells enviaments postals contractats per l’usuari, sempre que l’entitat cessionària els utilitze exclusivament per al ple compliment de les seues obligacions de transport, remissió i lliurament de l’enviament i no per a altres fins.

Excepte obligació legal o del supòsit anterior, l'ACCV no cedirà les teues dades personals a tercers, ni es transferiran a tercers països o organització internacional.

Qui és el nostre Delegat de Protecció de Dades?

Es correspon amb la figura del Delegat o la Delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat Valenciana, pel fet que l'ACCV és part integrant de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

- Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

- Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

- Adreça: Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

- Correu electrònic: dpd@gva.es

Pots obtindre més informació ací.

Quins són els teus drets en relació al tractament que fem de les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si l'ACCV tracta o no dades personals que el concernisquen.

La persona interessada té dret a:

- Accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, o sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits. En cas de sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades personals de les nostres bases de dades, se l’informa que els certificats electrònics emesos al seu nom i vigents en aquell moment hauran de ser revocats per l'ACCV. L'ACCV conservarà còpia d’aquestes dades únicament amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals sobre terminis de conservació i per a l’exercici o defensa de reclamacions.

- Sol·licitar a l'ACCV la portabilitat de les seues dades personals en cas que vulga que siguen tractats per un altre responsable.

- Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades a la finalitat principal per la qual van ser cedits a l'ACCV. Aquesta sol·licitud no afectarà la licitud del tractament previ basat en la necessitat contractual de tractar les seues dades.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. l'ACCV deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o que en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hagen de continuar tractant-se.

- En determinades circumstàncies, existeix la possibilitat de retirar el consentiment. En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vosté té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Com exercir els teus drets?

Per a exercir els teus drets, podràs utilitzar alguna de les següents opcions:

- Per via postal dirigint el seu escrit a AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, *INFRAESTRUCTURES I *SERVEIS DE *TELECOMUNICACIONS I *CERTIFICACIO SA, Departament Jurídic, Polígon Ademuz, s/n. 5a Planta - 46100, Burjassot (València). Es recomana l’ús d’un mitjà que acredite l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

- Per via correu electrònic a les adreces gestioncerts@accv.es o soporte@accv.es

- Per via de consulta a través de l’apartat Contacta d’aquesta web.

- Els subscriptors dels serveis de certificació també poden fer-ho telemàticament a través de nostra Àrea Personal de Serveis de Certificació o presencialment en els nostres Punts de Registre d’Usuari.

Donat el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que la persona interessada acredite la seua identitat, bé identificant-se amb el seu certificat digital, signant digitalment el correu o escrit, presencialment mitjançant document acreditatiu conforme a Dret, o permetent que l'ACCV adopte les mesures pertinents amb la finalitat de comprovar la seua veracitat.

En cas de no haver obtingut satisfacció en la sol·licitud d’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades i/o l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades (dirigint-se a la Seu Electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Ús de cookies

l'ACCV empra cookies per a millorar i optimitzar l’experiència dels seus usuaris en els llocs web sota el domini accv.es.

Si no desitja que s’instal·le en el seu disc dur una cookie, configure el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, podrà destruir les cookies lliurement, encara que això puga reduir la qualitat i rapidesa del servei.

Registre d’activitats de tractament de dades

Pots accedir al registre d’activitats de tractament de dades (RAT) d’ACCV Istec mitjançant aquest document: Descarregar el RAT en PDF