Registre de representants

L’objectiu del Registre de Representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa manera que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

L’existència d’aquest registre permet que els procediments administratius que, d’acord amb la legislació sobre administració electrònica es poden realitzar de forma electrònica, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d’altres. S’aconseguix així facilitar als ciutadans i empreses l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica de la mateixa manera que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

Els procediments administratius electrònics que integren esta funcionalitat se n’aniran incorporant i publicant en el mateix Registre de Representants.

La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats ha de realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d’entitat / representant d’entitat (si és persona jurídica) emés per l’ACCV.

També són admesos els certificats emesos per altres prestadors de serveis de certificació que puguen ser validats per l’ACCV de forma lliure i gratuïta. Es tracta dels certificats suportats per la plataforma @Firma. Polse ací per a obtindre més informació.

A través del Registre de Representants també està disponible la revocació de les inscripcions de la representació, bé a instància del representat o persona autoritzada per este, o del representant.

Recorde que per a accedir al Registre de Representants ha de disposar d’un certificat digital vàlid i correctament registrat en el seu navegador web.

En cas de dubte pot contactar amb nosaltres a través del 963 866 014 o del formulari web d’atenció a l’usuari.